Kể từ 1/1/2017, QTDND xã được miễn lệ phí môn bài

Theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài vừa được Chính phủ ban hành, kể từ 1/1/2017 sẽ có 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, trong đó có Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) xã.
Cụ thể, theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2017 gồm:
1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
7. QTDND xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban dân tộc.
Nghị định cũng quy định rõ mức thu lệ phí môn bài đối đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ…
Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.
Lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
(Theo Thời báo Ngân hàng)
0
0