Đà Nẵng mời báo giá khảo sát giá đất thị trường

Ngày 15-7, Sở Tài chính có thông báo mời các đơn vị có chức năng tư vấn thẩm định giá tham gia thực hiện báo giá dự toán dịch vụ khảo sát giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo Sở Tài chính, căn cứ quy định của pháp luật, hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, trình UBND cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ban hành hằng năm sau khi xin ý kiến của Thường trực HĐND cùng cấp. Do đó, Sở Tài chính thực hiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn điều tra, khảo sát xác định giá đất phổ biến thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kể từ thời điểm tháng 10-2021 để phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng áp dụng từ ngày 1-1-2022 theo đúng quy định.
Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính mời các công ty có chức năng tư vấn thẩm định giá gửi báo giá chi phí dự toán dịch vụ điều tra, khảo sát xác định giá đất đối với các khu vực, vị trí, tuyến đường trên địa bàn. Báo giá dự toán chi phí phải có thuyết minh rõ ràng, cụ thể và có căn cứ, bảo đảm điều kiện theo quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 19-7-2021. Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị các công ty liên lạc số điện thoại 0236.3821.784 để nhận dữ liệu các tuyến đường, vị trí cụ thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
TRIỆU TÙNG- Báo Đà Nẵng
 
Tag: thành phố Đà Nẵng, giá đất Tp đà nẵng, kinh tế đà nẵng, BĐS Đà Nẵng
0
0