Trả nợ tiền sử dụng đất theo giá vàng cũ trước ngày 1-3-2021

UBND thành phố vừa có Công văn số 8617/UBND-STC ngày 20-12-2019 triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Theo đó, đối với các hộ gia đình, cá nhân đang còn nợ tiền sử dụng đất theo giá vàng 98% trước thời điểm ngày 1-7-2007 (kể cả những trường hợp đã quá hạn trả nợ theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng), số tiền nợ tiền sử dụng đất được căn cứ trên số lượng vàng còn nợ và giá vàng 98% tại thời điểm ngày 1-7-2007 là 1,26 triệu đồng/chỉ. Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang còn nợ tiền sử dụng đất theo giá vàng 98% từ ngày 1-7-2007 đến trước ngày 15-6-2011, số tiền còn nợ được xác định theo giá vàng tại thời điểm ghi nợ.
Thời hạn thanh toán với mức giá vàng nói trên được UBND thành phố quy định là trả nợ trước ngày 1-3-2021. Nếu trả nợ từ ngày 1-3-2021 trở về sau thì phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ tương ứng với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất.
Đối với các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất quá thời hạn 5 năm đã nộp hồ sơ đề nghị thanh toán nợ và cơ quan thuế đã ban hành thông báo thu tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ nhưng chưa thực hiện nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, nếu có đề nghị xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ theo quy định này thì được xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ và trả nợ theo quy định này.
Đối tượng được áp dụng quy định này là các trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, đền bù được nợ tiền sử dụng đất theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND thành phố; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, đền bù được UBND thành phố có quyết định cho nợ tiền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
HOÀNG HIỆP
0
0